danie

WYBIERZ
DIETĘ

danie
danie

WYBIERZ KALORYCZNOŚĆ

danie
danie

WYBIERZ ILOŚĆ DOSTAW

danie
danie

PRZEJDŹ DO KOSZYKA

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.happy-diet.pl oraz zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów.

2. Serwis internetowy www.happy-diet.pl prowadzony jest przez Happy Diet Spółka Jawna, J. Juszczyk, J. Juszczyk z siedzibą w Krakowie (31-571), ul. Mogilska 123/70 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000581564., posiadającą numery NIP 6751525640 oraz REGON 362794867.

3. Nabywcy ( Klienci ) przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. Przed zawarciem umowy Dostawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin, za pośrednictwem serwisu internetowego www.happy-diet.pl w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2 DEFINICJE

 1. Dostawca – firma Happy Diet Spółka Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk, z siedzibą w Krakowie (31-571), ul. Mogilska 123/70

 2. Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Happy Diet posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu

 4. Zamówienie - przygotowane z produktów o należytej jakości dietetyczne posiłki o określonej w zamówieniu kaloryczności, zapakowane w sposób umożliwiający ich transport i zachowanie ich jakościowych i ilościowych walorów.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 • Super Slim ( 900 kcal lub 1200 kcal) – 5 posiłków dziennie

 • Office (1300 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal ) – 5 posiłków dziennie

 • Office ( 1000 kcal lub 1200 kcal ) – 3 posiłki dziennie

 • Active (2000 kcal lub 2500 kcal lub 3000 kcal ) – 5 posiłków dziennie

 • Vegetarian ( 1300 kcal lub 1800 kcal) – 5 posiłków dziennie

 • GlutenLactoFree ( 1300 kcal lub 1800 kcal) – 5 posiłków dziennie

 • Post warzywno – owocowy ( 650 do 850 kcal) – 6 posiłków dziennie

 • Kids (525 kcal) – 2 posiłki dziennie

 • Obiady office ( 450 kcal lub 525 kcal ) - 1 posiłek dziennie

 • Obiady GlutenLactoFree ( 375 kcal lub 525 kcal ) – 1 posiłek dziennie

 • Obiad Vege (390 kcal lub 540 kcal) – 1 posiłek dziennie

 • Obiad Active ( 600 kcal lub 750 kcal lub 900 kcal ) – 1 posiłek dziennie

 1. Każde zamówienie dostarczane jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie lub boxie z danymi Klienta, takimi jak imię, nazwisko i adres dostawy.

 2. Klient ma prawo skorzystać z diety „ Zestaw próbny” jednokrotnie. Przy kolejnej próbie zamówienie zostanie odrzucone.

 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyeliminować ze swojego zamówienia 2 produkty ( wykluczenia) za które nie będzie dodatkowo obciążony. Za każdy kolejny produkt będzie nałożona opłata 5 zł / produkt/dzień.

 4. Przedmiot zamówienia może różnić się od deklarowanej kaloryczności +/-10%

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne, w przypadku zamówień zgłaszanych w formie elektronicznej, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet;

b. przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;

c. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem www.happy-diet.pl

 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Zestaw, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

 3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

 4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

 5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

 6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy a także inne dni wskazane na stronie internetowej www.happy-diet.pl jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

 7. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

 8. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk zapewnienia, że świadczone przez Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.

§6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w chwili jego złożenia za pośrednictwem udostępnionego przez Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line) lub w przypadku problemów przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

 2. Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt. powyżej albo – jeśli Dostawca otrzyma potwierdzenie po godz. 10:00 danego dnia lub w dzień wolny od pracy – następujący po nim pierwszy dzień roboczy.

 3. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie. W razie wstrzymania się Dostawcy z realizacją zamówienia poinformuje on Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dostawcę za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk o numerze 61 1750 0012 0000 0000 3866 3496 kwotą należności).

§7 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wskazania preferowanej godziny dostawy, jednak sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia diety w całym przedziale czasowym dostępnym w formularzu zamówienia. Klient ma możliwość odbioru osobistego diety tylko w godzinach 8:00 -12:00 w siedzibie firmy ul. Mogilska 123/70 w Krakowie. Diety na terenie Krakowa dostateczne są w godzinach 00:00 - 07:00. Dostawy na terenie Śląska odbywają się od godziny 20:00 i zamówienia są przyjmowane tylko na dni robocze. Dostawy na terenie Tarnowa, Rzeszowa, Dębicy, Bochni oraz Brzeska odbywają się w przedziale 02:00 - 07:00.

 2. W weekendy Zamówienia dostarczane są od razu na dwa dni na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość złożenia Zamówienia na sobotę lub niedziele z dostawą w sobotę.. W niedziele Zamówienia nie są realizowane.

 3. Dostawa na terenie województwa Małopolskiego jest realizowana bezpłatnie na terenie miasta Krakowa i okolic ( do 20 km od ul. Mogilskiej 123  w Krakowie). Na dostawy powyżej 20km cena ustalana jest indywidualnie. Dostawa na terenie województwa -Śląsk, realizowana jest bezpłatnie na terenie miasta Jaworzna, Katowic, Chorzowa, Gliwic, Sosnowca i w okolicach do 5km od tych miast.
  Na dostawy powyżej 5 km cena ustalana jest indywidualnie.

 4. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru zamówienia we wskazanym przez klienta przedziale czasowym, bez wcześniejszej informacji o braku możliwości odbioru zamówienia w danym dniu we wskazanych godzinach, zamówienie uważa się za zrealizowane. Klient nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia, możliwy jest odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy przy ul. Mogilskiej 123/70 do godz. 16:00 tego samego dnia lub w Gliwicach dla zamówień na terenie województwa Śląskiego po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem rejonu.

 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia do Klienta, a Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensaty, odszkodowania w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne, decyzja służb Państwowych itp.) uniemożliwiających dostawę.

§8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo zmienić czas lub miejsce dostawy najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedzającego termin dostawy ustalony przez strony w harmonogramie dostaw. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 pierwszego dnia roboczego przed planowaną datą anulowania Zamówienia.

 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować dostawcę telefonicznie pod nr tel. 600 700 445 lub 12 346 24 40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@happy-diet.pl.

 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§9 KARTY RABATOWE

 1. Warunki korzystania z Karty Rabatowej

 • Zamawiający ma prawo do uzyskania rabatu przy zamówienia pełnych diet 5-cio posiłkowych.

 • Warunkiem skorzystania z bonifikaty jest wpisanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia na stronie happy-diet.pl

 • Korzystanie z Karty Rabatowej nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz rabatowymi.

 • Karta Rabatowa nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową i nie stanowi, żadnego innego środka płatności.

 • Udzielony rabat nie może być wymieniony na gotówkę.

 1. Termin ważności Karty Rabatowej

 • Wystawca i właściciel Karty Rabatowej.

 • Wystawcą i właścicielem Karty Rabatowej jest Happy-Diet Sp. J J. Juszczyk, J. Juszczyk z siedzibą ul. Mogilska 123 / 70, 31-571 Kraków

 • Użytkownik Karty Rabatowej

 • Użytkownikiem Karty Rabatowej może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki jej przyznania oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 • Karta Rabatowa

 • Karta Rabatowa opatrzona jest indywidualnym numerem przyporządkowanym do osoby lub klubu wydającego kartę, dla użytkownika.

 • Karta Rabatowa jest ważna bezterminowo.

 • Wystawca karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w każdej chwili bez podania przyczyny.

 • Warunki przyznania Karty Rabatowej

 • Warunkiem korzystania z karty rabatowej jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego na wezwanie wystawcy po pierwszym zamówieniu.

3. Uprawnienie posiadacza Karty Rabatowej

 • Karta rabatowa uprawnia do korzystania z rabatów na pełne diety 5-cio posiłkowe oferowane przez Happy-Diet Sp. Jawna

 • Oferta rabatowa nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi oraz rabatowymi.

 • Rabat udzielany jest wyłącznie na postawie aktywnej Karty Rabatowej użytej podczas zamówienia, przed jego zakończeniem i zapłatą.

 • Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w

przeszłości bez jednoczesnego użycia Karty Rabatowej.

Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi Karty Rabatowej nie może być wymieniana na gotówkę.

4. Wysokość udzielonego rabatu

Karta Rabatowa umożliwia korzystanie z 2 progów rabatowych zależnych od posiadanej karty:

 • 5% - karty standard ( biało-pomarańczowe)

 • 7% - karty premium ( czarno-białe)

5. Postępowanie w przypadku utraty karty

W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia Karty Rabatowej istnieje możliwość wystawienia jej duplikatu. Wystąpienie o wydanie duplikatu karty powinno być złożone pisemnie w siedzibie firmy Happy-Diet Sp. Jawna w Krakowie.

6. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do

programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu

prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

7. Postanowienia końcowe

 • Wystawca Karty Rabatowej ma prawo do zakończenia programu „Karta Rabatowa”

w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu

wszystkie wydane karty Rabatowe ulegają unieważnieniu.

 • Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona

wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.

 • Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie

internetowej www.happy-diet.pl

 • Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. Happy Diet Sp. J J. Juszczyk, J. Juszczyk

zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu w każdym momencie trwania programu „Karta Rabatowa”.

§10 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  kontakt@happy-diet.pl.

 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy w nienaruszonym stanie.

 5. W razie stwierdzenia przez Dostawcę , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Dostawcy należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawca odpowiada wyłącznie za przygotowanie Zamówienia o odpowiedniej jakości i wartości energetycznej, określonej w zamówieniu, a także za jego należyte opakowanie i dostarczenie Klientowi w sposób określony w zamówieniu
  i Regulaminie.

 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultat w postaci zmiany masy ciała przez Klienta, korzystającego z usług świadczonych za pośrednictwem www.happy-diet.pl .

§ 12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Happy Diet Spółka Jawna J.Juszczyk, J.Juszczyk z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 123/70, 31-571 Kraków, e-mail: biuro@happy-diet.pl.

2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

5.  Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty dotyczą.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.  Klient wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie www.happy-diet.pl lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Dostawcy.

9.  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

10.  Dane osobowe są również przekazywane firmie obsługującej serwery strony www.happy-diet.pl, jest to miejsce, gdzie zapisujemy dane. 

11. Szczegółowy skład posiłków i lista alergenów dostępna pod adresem mailowym kontakt@happy-diet.pl

12. Diety zawierające wykluczenia otrzymują naklejkę zgodną ze standardowym menu - nie uwzględniając wykluczenia.

13. Diety specjalne nie zawierają składu poszczególnych posiłków ze względu na fakt, iż są one przygotowywane zgodnie z zaleceniami klienta.