Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.happy-diet.pl oraz zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów.

2. Serwis internetowy www.happy-diet.pl prowadzony jest przez Happy Diet Spółka Jawna, J. Juszczyk, J. Juszczyk z siedzibą w Krakowie (31-571), ul. Mogilska 123/70 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000581564., posiadającą numery NIP 6751525640 oraz REGON 362794867.

3. Nabywcy ( Klienci ) przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. Przed zawarciem umowy Dostawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin, za pośrednictwem serwisu internetowego www.happy-diet.plw systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2 DEFINICJE

1.Dostawca – firma Happy Diet Spółka Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk, z siedzibą w Krakowie (31-571), ul. Mogilska 123/70

2. Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Happy Diet posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu

4. Zamówienie – przygotowane z produktów o należytej jakości dietetyczne posiłki o określonej w zamówieniu kaloryczności, zapakowane w sposób umożliwiający ich transport i zachowanie ich jakościowych i ilościowych walorów.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
 • Super Slim ( 900 kcal lub 1200 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • Office (1300 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal ) – 5 posiłków dziennie
 • Office ( 1000 kcal lub 1200 kcal ) – 3 posiłki dziennie
 • Active (2000 kcal lub 2500 kcal lub 3000 kcal ) – 5 posiłków dziennie
 • Vegetarian ( 1300 kcal lub 1800 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • Vegan ( 1300 kcal lub 1800 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • GlutenLactoFree ( 1300 kcal lub 1800 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • Foodmap ( 1300 kcal lub 1800 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • Ketodieta ( 2000 kcal lub 2500 kcal ) – 3 posiłki dziennie
 • Post warzywno – owocowy ( 650 do 850 kcal) – 6 posiłków dziennie

2. Każde zamówienie dostarczane jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie lub boxie z danymi Klienta, takimi jak imię, nazwisko i adres dostawy.

3. Klient ma prawo skorzystać z diety „ Zestaw próbny” jednokrotnie. Przy kolejnej próbie zamówienie zostanie odrzucone.

4. Podczas składania zamówienia Klient może wyeliminować ze swojego zamówienia 2 produkty ( wykluczenia) za które nie będzie dodatkowo obciążony. Za każdy kolejny produkt będzie nałożona opłata 5 zł / produkt/dzień.

5. Przedmiot zamówienia może różnić się od deklarowanej kaloryczności +/-10%

6. Szczegółowy skład posiłków i lista alergenów dostępna pod adresem mailowym kontakt@happy-diet.pl

7. Diety zawierające wykluczenia otrzymują naklejkę zgodną ze standardowym menu – nie uwzględniając wykluczenia.

8. Diety specjalne nie zawierają składu poszczególnych posiłków ze względu na fakt, iż są one przygotowywane zgodnie z zaleceniami klienta.

§4 WYMOGI TECHNICZNE

1.Wymagania techniczne, w przypadku zamówień zgłaszanych w formie elektronicznej, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet;

b. przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;

c. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem happy-diet.pl

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Zestaw, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy a także inne dni wskazane na stronie internetowej happy-diet.pljako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

7. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

8. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk zapewnienia, że świadczone przez Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.

§6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w chwili jego złożenia za pośrednictwem udostępnionego przez Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line) lub w przypadku problemów przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

2. Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt. powyżej albo – jeśli Dostawca otrzyma potwierdzenie po godz. 10:00 danego dnia lub w dzień wolny od pracy – następujący po nim pierwszy dzień roboczy.

3. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie. W razie wstrzymania się Dostawcy z realizacją zamówienia poinformuje on Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dostawcę za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Happy Diet Sp. Jawna J. Juszczyk, J. Juszczyk o numerze 61 1750 0012 0000 0000 3866 3496kwotą należności).

§7 DOSTAWA

1. Dostawa zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wskazania preferowanej godziny dostawy, jednak sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia diety w całym przedziale czasowym dostępnym w formularzu zamówienia. Klient ma możliwość odbioru osobistego diety tylko w godzinach 8:00 -16:00 w siedzibie firmy ul. Mogilska 123/70 w Krakowie. Diety na terenie Krakowa dostateczne są w godzinach 00:00 – 07:00. Dostawy na terenie Górnego Śląska min: Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Gliwic, Sosnowca, Mikołowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich odbywają się od godziny 00:00- 07:00. Dostawy na terenie Tarnowa, Rzeszowa, Dębicy, Bochni oraz Brzeska odbywają się w przedziale 02:00 – 07:00.

2. W weekendy Zamówienia dostarczane są od razu na dwa dni na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość złożenia Zamówienia na sobotę lub niedziele z dostawą w sobotę.. W niedziele Zamówienia nie są realizowane.

3. Dostawa na terenie województwa Małopolskiego jest realizowana bezpłatnie na terenie miasta Krakowa i okolic ( do 20 km od ul. Mogilskiej 123  w Krakowie). Na dostawy powyżej 20km cena ustalana jest indywidualnie. Dostawa na terenie województwa -Śląsk, realizowana jest bezpłatnie na terenie miasta Jaworzna, Katowic, Chorzowa, Gliwic, Sosnowca i w okolicach do 5km od tych miast.
Na dostawy powyżej 5 km cena ustalana jest indywidualnie.

4. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru zamówienia we wskazanym przez klienta przedziale czasowym, bez wcześniejszej informacji o braku możliwości odbioru zamówienia w danym dniu we wskazanych godzinach, zamówienie uważa się za zrealizowane. Klient nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia, możliwy jest odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy przy ul. Mogilskiej 123/70 do godz. 16:00 tego samego dnia lub w Gliwicach dla zamówień na terenie województwa Śląskiego po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem rejonu.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia do Klienta, a Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensaty, odszkodowania w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne, decyzja służb Państwowych itp.) uniemożliwiających dostawę.

§8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient ma prawo zmienić czas lub miejsce dostawy najpóźniej do godziny 10:00dnia poprzedzającego termin dostawy ustalony przez strony w harmonogramie dostaw. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00pierwszego dnia roboczego przed planowaną datą anulowania Zamówienia.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować dostawcę telefonicznie pod nr tel. 600 700 445 lub 12 346 24 40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@happy-diet.pl.

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§9 PROMOCJE

1. Definicje:

Organizator promocji: Happy Diet Sp.J J.Juszczyk,J.Juszczyk z siedzibą przy ul.Mogilska 123/70, 31-571 Kraków

Klient: osoba fizyczna dokonująca zakupów przez sklep internetowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie produktów znajdujących się wklepie internetowym pod adresem www.happy-diet.pl

Promocja: akcja rabatowa o charakterze stałym lub czasowym uprawniająca klienta do otrzymania rabatu na zakupy produktów w sklepie internetowym www.happy-diet.pl 

2. Warunki korzystania z akcji promocyjnych w zakładce PROMOCJE witryny internetowej happy-diet.pl .

a) Zamawiający ma prawo do uzyskania rabatu przy zamówienia pełnych diet 3 lub 5-cio posiłkowych.

b) Każdy zamawiający może skorzystać z promocji określonych jako „Współlokatorzy”, „Przyjaciele” i „Sąsiedzi”.

c) Skorzystać z promocji można tylko w momencie składania zamówienia i nie działa ona wstecz.

d) Promocja „Współlokatorzy” przysługuje Klientom zamawiającym ,więcej niż jedną dietę pod ten sam adres. Zamawiający otrzyma rabat w wysokości 6% na każdą dietę, powyżej pierwszej, która nie jest objęta rabatem.

e) Promocja „Przyjaciele” – zamawiając więcej niż jedną dietę przez jedną osobę ,Klientowi przysługuje rabat w wysokości 3% na każdą dietę.

f) Promocja „Sąsiedzi”- każdy Klient deklarujący chęć odbioru swojego zamówienia w siedzibie firmy Happy- Diet Sp.J, na ul. Mogilskiej 123/70 w Krakowie w godzinach od 8:00-16:00, przysługuję odliczenie 5zł/zamówienie/ każdy dzień.

g) Warunkiem skorzystania z bonifikaty jest złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej: kontakt@happy-diet.pl lub telefonicznie pod numerem 600-700-445

h) Korzystanie z akcji w zakładce PROMOCJE na stronie internetowej www.happy-diet.pl nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz rabatowymi.

i) Udzielony rabat nie może być wymieniony na gotówkę.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do

programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu

prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

4. Postanowienia końcowe

a) Organizator ma prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn.

b) Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie

internetowej www.happy-diet.pl

c) Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. Happy Diet Sp. J J. Juszczyk, J. Juszczyk

zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu w każdym momencie trwania programu „Promocje”

§10 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Definicje:

Organizator promocji: Happy Diet Sp.J J.Juszczyk,J.Juszczyk z siedzibą przy ul.Mogilska 123/70, 31-571 Kraków

 Klient: osoba fizyczna dokonująca zakupów przez sklep internetowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie produktów znajdujących się wklepie internetowym pod adresem www.happy-diet.pl

Program Lojalnościowy/ Program: Program polegający na zbieraniu punktów w zamian za dokonywane zakupy za pośrednictwem witryny internetowej www.happy-diet.pl, które klient może wymieniać na nagrody.

 Punkty : Jednostki przysługujące klientowi w wysokości 50 za każde wydane 50 zł, naliczane tylko w momencie wydania wielokrotności kwoty 50zł

 Nagrody: rzeczy określone w witrynie internetowej organizatora , jako nagrody, których cena określona jest w formie ilości punktów, na które mogą być wymieniane punkty zebrane za zakupy.

 Konto klienta/ konto: indywidualne konto klienta, wymagające rejestracji i dobrowolnego podania danych osobowych, które są przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Warunki korzystania z Programu Lojalnościowego

a)Program lojalnościowy przeznaczony jest dla wszystkich klientów Happy -Diet Sp.J, posiadających aktywne konto klienta w witrynie internetowej happy-diet.pl

b) Punkty za zakupy naliczane są na koncie klienta, bezpośrednio po dokonaniu zakupów przez sklep internetowy.

c) Punktów lojalnościowych nie można łączyć z różnych kont klientów

d) Po zamówieniu nagrody przez klienta, organizator ma czas 21 dni na wysyłkę zamówienia

e) Konto klienta może zostać usunięte wraz z znajdującymi się na nim punktami, jeżeli klient nie dokona żadnego zamówienia przez 12 miesięcy.

f) Punkty lojalnościowe nie mogą być wymieniane na gotówkę.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do

programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu

prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

4. Postanowienia końcowe

a) Organizator ma prawo do zakończenia programu lojalnościowego w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty Rabatowe ulegają unieważnieniu.

b) Organizator ma prawo unieważnienia konta w przypadku, gdy jest ono

wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.

c) Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie

internetowej www.happy-diet.pl

d) Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. Happy Diet Sp. J J. Juszczyk, J. Juszczyk

zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu w każdym momencie trwania programu „Programu Lojalnościowego”

§11 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  kontakt@happy-diet.pl.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy w nienaruszonym stanie.

5. W razie stwierdzenia przez Dostawcę , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Dostawcy należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Dostawca odpowiada wyłącznie za przygotowanie Zamówienia o odpowiedniej jakości i wartości energetycznej, określonej w zamówieniu, a także za jego należyte opakowanie i dostarczenie Klientowi w sposób określony w zamówieniu
i Regulaminie.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultat w postaci zmiany masy ciała przez Klienta, korzystającego z usług świadczonych za pośrednictwem happy-diet.pl.

§13 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Happy Diet Spółka Jawna J.Juszczyk, J.Juszczyk z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 123/70, 31-571 Kraków, e-mail: biuro@happy-diet.pl.

2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

5.  Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty dotyczą.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.  Klient wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie www.happy-diet.pllub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Dostawcy.

9.  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

10.  Dane osobowe są również przekazywane firmie obsługującej serwery strony www.happy-diet.pl, jest to miejsce, gdzie zapisujemy dane.